Óvodai beíratás a 2019/2020-as nevelési évre

Óvodai beíratás a 2019/2020-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy az Ostoros Község Önkormányzata által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

2019. április 24 – 25. de: 10:00 – 12:00

Beiratkozás helye: Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini bölcsőde (3326  Ostoros. Szt.István tér 1.)

Telefon: 36/356-055

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. 08. 31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt. értelmében a nevelési év kezdő napjától (2019. 09. 01-től) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, s beiratkozása eddig még nem történt meg.
  • Be lehet íratni tovább minden olyan gyermeket is, aki 2019. 08. 31. után tölti a 3.életévét , és szeretnék, hogy a 2019/20-as nev.évben megkezdje az óvodát.
  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke 5.000 Ft-tól akár 150.000 Ft-ig terjedhet.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • A gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés

  • A gyermek TAJ kártyáját.
  • Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény).
  • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2018. 05. 20-ig értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az óvoda nevelési év kezdete: 2019. 09. 02.