Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ecséd Községi Önkormányzat

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00008 kódszámú „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” című projekt keretén belül

 1. A pályázat célja

A képzési ösztöndíjrendszer célja az Ecséden lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatása. A települések fiataljainak helyben való boldogulásának elősegítése, a település népességének megtartása. Az ösztöndíj felsőoktatásban folytatott tanulmányokra, illetve a megyében hiányszakmának számító képzésben résztvevők támogatására adható. A támogatást elnyerő fiatalok 10 hónapig részesülnek az ösztönzőben, amely egy alkalommal meghosszabbítható a projekt megvalósítása alatt további 10 hónap időtartamra.

 1. A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

A pályázatra állandó lakcímmel rendelkező ecsédi lakosok jelentkezhetnek.

 1. Ösztöndíjra jogosultak köre, feltételek
 • Ecséden életvitelszerű tartózkodás
 • Állandó lakcím Ecséden
 • Büntetlen előélet
 • 16 – 35 éves életkor az igénylés pillanatában
 • Aktív részvétel vállalása jelen programban: pályaorientációs és karrier tanácsadáson való részvétel
 • Az Értékőrző akadályversenyen való részvétel
 • A Közösségi programokkal és közösségi terek kialakításával kapcsolatos igények megosztása a program szakmai felelősével
 • A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemény megosztása (rövid elégedettségi kérdőív vagy interjú formájában)
 • Felsőfokú (felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben) hallgatói jogviszony megléte nappali, levelező tagozaton, vagy hiányszakmának minősített területen nappali, levelező hallgatói jogviszony megléte (a hallgatói jogviszonyról az igazolás utólagosan is bemutatható, amennyiben a pályázó felvételt nyert az érintett oktatási intézménybe azonban a tanulmányait még nem kezdte meg a pályázat benyújtásának időpontjában
 • Hiányszakma tanulása középfokú iskolarendszerű szakképzés, vagy felnőttképzés keretében
 • Tanulmányi ösztönző és hiányszakma tanulása esetén a pályázó vállalja a képzettség megszerzését, és hogy ezt követően a képzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el a mindenkori átlagos piaci bérezésnél nem rosszabb fizetést és munkakörülményeket kínáló munkáltatónál, és legalább a támogatás folyósításával megegyező időtartamra fenntartja azt (munkáltató váltás megengedett). Emellett vállalja, hogy ez alatt az időtartam alatt állandó lakcíme és életvitelszerű tartózkodási helye Ecséden marad.
 • Tanulmányi ösztönző és felsőfokú tanulmányok folytatása esetén a pályázó vállalja, hogy felsőfokú tanulmányi jogviszonyát legalább a támogatás folyósításával     megegyező időtartamra fenntartja vagy diplomát szerez.

  Bírálat

  Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. A fenti feltételek teljesítése önmagában szükséges, de nem elégséges feltétele az ösztöndíjban való részesedésnek.

  A kiválasztás pontozásos rendszerben történik a következők szerint:

 • Előző 2 félév tanulmányi átlaga (pontszámként értelmezve)
 • Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet (plusz 1 illetve 2 pont)
 • Gyermek megléte (plusz 1 pont)
 • A következő szakmákat tanulók abszolút előnyt élveznek a többi pályázóval szemben az elért pontszámtól függetlenül: óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, védőnő, könyvtáros, pénzügyi szakember, közgazdász, informatikus
 • A benyújtott pályázatokat az önkormányzat képviselő testülete bírálja el.

  Az ösztöndíj összege: havonta 75.000.-Ft


  6. Az ösztönző folyósításának szabályai:

  Az ösztönző a tanévhez igazodva kerül kifizetésre, júliusban és augusztusban nem jár. Az ösztönzők folyósítása a pályázat pozitív elbírálását követően kezdődik meg a jogosultság első hónapját követő hónapban. Amennyiben tárgyhó 15. napjáig megtörténik az igény bejelentése, az elbírálás még az adott hónapban megtörténik. 

  A folyósítás minden hónap 10. napjáig történik meg az adott hónap vonatkozásában a támogatott által a támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámlaszámra.
  Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó és TB járulék fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
  Az ösztöndíj 2020. február 1-től (visszamenőleg) igényelhető, összesen 10 hónapra. Július és augusztus hónapra az ösztöndíj nem jár.

  7. Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások

– Előző 2 félév tanulmányi átlagának igazolása
– Nyilatkozat a pályázati feltételeknél felsorolt tevékenységeken való részvétel vállalásáról
– Kitöltött és aláírt pályázati adatlap
– Hátrányos helyzet esetén az azt igazoló okirat másolata
– Gyermeket nevelő szülő esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
– A képzési intézmény által kiadott igazolás a tanulói jogviszony aktív meglétéről, a hallgatói jogviszonyról az igazolás utólagosan is bemutatható, amennyiben a pályázó felvételt nyert az érintett oktatási intézménybe azonban a tanulmányait még nem kezdte meg a pályázat benyújtásának időpontjában
– Igazolás arról, hogy Ecséden bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik (lakcím kártya, vagy hatósági igazolás

 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot a pályázó – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a pályázat megjelenésének napjától (2020. 02. 20.) annak visszavonásáig nyújthat be.
Adatlap kérhető: Ecséd Községi Önkormányzat titkársága
Pályázat benyújtása személyesen vagy postán: Ecséd Községi Önkormányzat, 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. Maksa Mátyás polgármesternek címezve nyújtható be. A borítékon szükséges feltüntetni: Tanulmányi ösztöndíj pályázat, EFOP-1.2.11-16-2017-00008

Elektronikusan az ecsed.ph@ecsed.hu vagy maksa.matyas@gmail.com elektronikus levélcímre megküldve. A tárgyban szükséges feltüntetni: Tanulmányi ösztöndíj pályázat, EFOP-1.2.11-16-2017-00008

 1. Adatkezelés

A pályázó pályázatának benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó a pályázat benyújtásával

 1. a)  hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából átadja, illetőleg az ösztöndíj alatt maga kezelje; b)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
  c)  hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
  d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
 2. Értesítés a pályázati döntésről

A projekt szakmai irányítása a meghozott döntéséről és annak indokáról a döntést követő 5 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

 1. A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása;
– tanulmányi státusz változása;
– személyes adatainak változása.

A pályázó 30 napon belül köteles a jogtalanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.
A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Ecséd Községi Önkormányzat címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Dátum: 2020. február 20.

Jelentkezesi-lap_Osztondij_Tanulmányi_Ecséd (1) Letöltés