Archív pályázatok


Aljegyző álláspályázat
Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: aljegyzői feladatok ellátása

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása a Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő kirendeltség vezetése mellett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Mötv. és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői képesítés vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • pénzügyi, gazdálkodási ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, szakmai, vezetői elképzelések
 • végzettséget, egyéb feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Ágostonné nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3326 Ostoros, Hősök tere 4. ). Kéljük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240-15/2013. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •  Személyesen: Vasas Ágostonné, Heves megye, 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó a személyes meghallgatás(ok) után a jegyző javaslatára dönt a kinevezésről. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdés alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ostoros.hu – 2013. április 5.
 • www.novaj.hu – 2013. április 5.

Pályázati hirdetmény

1. Pályázatot kiíró szerv: Ostoros Községi Önkormányzat, 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
2. Pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. Pályázat tárgya:

 • Ostoros község külterületén található 063/3. hrsz-ú legelő művelési ágú, 112135 m2 területnagyságú,
 • a 1431. hrsz-ú a) alrészlet,  legelő művelési ágú, 21599 m2 területnagyságú,
 • a 1431. hrsz-ú b) alrészlet erdő művelési ágú, 3166 m2 területnagyságú,
 • 063/4. hrsz-ú művelés alól kivett víztározó 87823 m2 területnagyságú ingatlanok együttes értékesítése

Irányár: 24.680.000.- Ft
Beadási határidő: 2013. március 15.
A részletes pályázati felhívás közzététele a www.ostoros.hu honlapon és az Önkormányzat hirdetőtábláján történik.
Érdeklődni: 36/356-010 Vasas Ágostonné jegyzőnél