ÁllásPályázat: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége aljegyző munkakör betöltésére.

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal
Novaji Kirendeltsége
aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Ellátandó feladatok:
A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a novaji kirendeltség vonatkozásában
a jegyző által meghatározottak szerint. A jegyző helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)
bekezdése alapján meghatározott jegyzői, aljegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
• legalább 2 év közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés
• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak kikérését igazoló
irat
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes
adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Ágostonné nyújt, a +3630/410-
4565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (3326 Ostoros, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NOV/1/2017 , valamint a
munkakör megnevezését: aljegyző.
• Személyesen: Vasas Ágostonné jegyző, Heves megye, 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének javaslatára
Ostoros és Novaj Polgármesterei döntenek, fenntartva a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.ostoros.hu – 2017. március 8.
• www.novaj.hu – 2017. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ostoros.hu; www.novaj.hu
honlapon szerezhet.