Álláspályázat az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Ostoros Községi Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján

pályázatot hirdet

az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3326 Ostoros, Szent István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább öt év feletti szakmai tapasztalat;
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) bek. b) és c) pontjában foglaltaknak való megfelelés,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Ágostonné nyújt, a +3630/410-4565-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ostoros Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3326 Ostoros, Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/736/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

Személyesen Ostoros Községi Önkormányzat, Böjt László polgármester, Heves megye 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ostoros Község honlapja                   2017. április 10.

Közigállás, publikálási időpontja:     2017. április 10.