LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Értesítjük, hogy Ostoros község belterületén lévő fák a kisfeszültségű villamos vezetékeket megközelítik, így balesetveszélyes helyzetet idéznek elő, továbbá veszélyeztetik a biztonságos üzemeltetést is.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 124. § d) pontja, 133.§ (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22.) NGM  rendelet vettük figyelembe.

A rendelet 7. § szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően a vezeték mindkét oldalán, a szélső nyugalomban lévő áramvezetőtől vízszintesen, és nyomvonalukra merőlegesen mért függőleges síkokig terjed:

1kV névleges feszültségig 1 méter.

Hivatkozott rendelet értelmében a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait a tulajdonos (kezelő) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezethatárát elérik.

Ha Ön, mint tulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124.§ d) pontjában adott felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja”.

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda meghatározta a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít!

Felhívjuk figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben e felhívás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást, növényeltávolítást elvégzi, a 16. munkanaptól az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt-vel jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását, gallyazását.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a területtulajdonos nem végzi el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy társaságunk minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.

Jogviszonyban álló vállalkozó képviselője: Balog Norbert

Telefonszáma: 06 30 511-4411

Kérjük értesítse képviselőinket, hogy a veszélyes közelségben levő fák kivágását Ön elvégzi, vagy az áramszolgáltató (elosztói engedélyes) a vele jogviszonyban lévő vállalkozóval végeztesse azt el. A kivágott fa az ingatlan tulajdonosát illeti meg.