Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Ostoros Községi Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

 

    1. a) az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

 

    1. b) az iskolai nyári szünetben valamennyi munkanapon,

 

    1. c) az őszi, téli és tavaszi szünetben, a tanév rendjéhez igazodóan, tanítási szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

A 2021/2022. tanévben a nyári szünet 2022. június 16. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, erre vonatkozó kérelmét az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjénél (3326 Ostoros, Hősök tere 4.) ügyfélfogadási időben terjesztheti elő. A szünidei étkezést minden esetben kérelmezni kell.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala- (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

 

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények).

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) közül legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

 

Amennyiben gyermeke hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete határozattal megállapításra került és úgy nyilatkozott, hogy igénybe kívánja venni a szünidei étkeztetést, az ebéd az Ostoros Alapszolgáltatási Központban (3326 Ostoros, Kossuth Lajos tér 3.) vehető át, valamennyi étkezési napon 11:30 és 12:00 óra között.

 

Vasas Ágostonné jegyző