BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

F E L H Í V Á S

Ostoros Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, kiírja 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:

„A” típus esetén:

akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típus esetén:

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Jogosultsági feltételek:

Feltétel: ostorosi lakóhely, szociális rászorultság (melynek igazolására, a pályázó lakcímén élő, valamennyi oda bejelentett személyre vonatkozó jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá vagyonnyilatkozat benyújtása szükséges).

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíjra való jogosultság megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2021-ben ez 114.000,-  Ft).

A szociális rászorultság igazolásához jövedelemnyilatkozat és vagyonnyilatkozat benyújtása kötelező, melyhez szükséges nyomtatvány letölthető  ITT és ITT

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

További lényeges információk, a részletes pályázati felhívás elérhető:

„A” típusú pályázat 

 „B” típusú pályázat