BENKÉNÉ KOVÁCS ERZSÉBET- et, az iskola vezetőjét kérdeztük

Zsóka, kérlek, foglald össze az iskola pedagógiai programját! Melyek a főbb irányvonalak, melyeknek mentén szerveződik az intézmény élete?

Pedagógiai munkánkban több célt is meghatároztunk. Ezek közé tartozik az alkalmazható tudás elsajátítása, a készség- és képességfejlesztés, de az oktató munka mellett fontosnak tartjuk a diákok személyiségének fejlesztését is.

Az anyaiskolában régóta használt és bevált Jenaplan módszert alkalmazzuk alsó tagozaton. Ennek egyik fő jellemzője, hogy a diákok órarenden alapuló heti terv szerint dolgoznak, amelyben a tanulók a hét elején megkapják az egyes órákhoz, tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat.

A módszer másik jellemzője, hogy a tantermekben szőnyeg, valamint szabadpolcos rendszer van a tanulók felszereléseinek. Az előbbi a körbeszélgetések helyszínéül szolgál, az utóbbi a tanulók felszereléseinek elhelyezését biztosítja.

A hét körbeszélgetéssel, ráhangolódással kezdődik, amelynek során a diákok beszélgetnek a hétvégéről, de az előttük álló feladatokról is.

A Jenaplan fontos jellemzője a projektek megvalósítása, amelynek során a különböző tevékenységek adott téma köré szerveződnek.

A tanulók teljesítményének értékelése az alsó tagozaton szöveges formában történik, ami a 2. évfolyam végétől érdemjeggyel is kiegészül.

2019 őszén bevezettük a Komplex Alapprogramot is. A program ötvözi a differenciált, tanulóközpontú módszereket és főbb alapelvei a tanulás támogatása, a képességek és készségek kibontakoztatása, az önálló és társas tanulás, az aktív tanulói részvétel.

Az oktatás során különböző kooperatív technikákat alkalmazunk (pár- és csoportmunka), valamint elsődlegesnek tartjuk, hogy a tanulók tevékenyen vegyenek részt a tanítás-tanulás folyamatában.

Pedagógiai programunk fontos részét képezi az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosság kialakítása, valamint a közösségfejlesztés is.

 

Milyen az óvoda és az iskola kapcsolata? Szoktatok közös programokat szervezni?

Nagyon jó az óvoda és az iskola kapcsolata, jellemző rá az együttműködés, amelyért köszönet jár az óvoda vezetőjének és kollégáinak. Több iskolai rendezvényre, pl. az őszi futóversenyre, illetve a farsangra is meghívjuk a nagycsoportos óvodásokat. Emellett a leendő első osztályosok nyílt nap keretében bepillantást nyerhetnek a tanórákba, megismerhetik a tanító néniket. Szüleiknek ezen túlmenően szülői értekezletet is tartunk még a beiratkozás előtt. A leendő elsős tanító néni több alkalommal is meglátogatja a nagycsoportosokat az óvodában, amely során különböző játékos feladatokat végeznek el.

Amikor a szokásos élet zajlik, milyen délutáni elfoglaltságokat biztosít az iskola a diákoknak? Milyen sport, kulturális, szabadidős tevékenységre nyílik alkalom?

A diákok számára többféle délutáni foglalkozás áll rendelkezésre. A Komplex Alapprogram keretében többféle ún. alprogrami foglalkozás (testmozgás-, életgyakorlat-, művészet-, logika-, illetve digitális alapú), amelyeken különféle mozgásos, játékos, alkotó tevékenységekben vesznek részt a diákok.

Emellett szakköröket is indítunk több tantárgyból, működik Diákszínpad is. A tanulmányi munkában nehézséggel küzdő tanulóknak felzárkóztató foglalkozásokon igyekszünk segíteni.

Az iskolai életet számos rendezvény is színesíti. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, Mikulás, karácsonyi, alsó tagozaton anyák napi ünnepséget rendezünk, amelyeket egyéb programok egészítenek ki. Ezek közé tartozik pl. az adventi játszóház, az Állatok világnapja, illetve a Víz világnapja alkalmából megvalósított projektnapok, a farsang, a Diáknap, de a tanulmányi kirándulások is.

A Szülői Munkaközösséggel is nagyon jó az együttműködésünk. Az ő támogatásukkal, szervezésükben valósul meg a gyereknapi program, valamint a Ki Mit Tud?.

Az 5-6. osztályosoknak erdei iskolát szervezünk.

Törekszünk a sportélet színessé tételére is. A Diáksport Napjához kapcsolódóan minden évben megrendezésre kerül hagyományos futóversenyünk.

A felső tagozatosoknak kerékpártúrát szervezünk.

Részt veszünk a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik-programjában is.

A téli hónapokban a diákok a testnevelés óra keretein belül korcsolyázni mennek.

A kulturális élet területén az alsó tagozatosok színházbérlettel rendelkeznek, ennek keretében évente több előadást néznek meg az egri Gárdonyi Géza Színházban.

A helyi Közösségi Házzal is nagyon jó a kapcsolatunk. Iskolánkban van egy kis könyvtár, de tanulóink a községi könyvtárban is tesznek látogatást. Emellett több osztályunk is vett részt különböző programokon a helyi közösségi házban, amelyért ezúton szeretnék köszönetet mondani.

Iskolánk helyet biztosít a zeneoktatásnak is, így érdeklődő diákjaink gitározni, fuvolázni, zongorázni tanulhatnak a Líra Zeneiskola tanáraitól.

 

Milyen Ostoroson kívüli eredményekkel büszkélkedhet az iskola, akár a tanulmányok, akár más területen?

Több területen is büszkék lehetünk tanítványainkra.

A Diákszínpad tagjai, a zeneiskolások, valamint a műsorokban részt vevő diákok sok szép és felemelő élményben részesítették nemcsak az iskola közösségét, hanem mindazokat, akik eljöttek egy-egy ünnepi műsorra, megemlékezésre.

Sok diákunk méreti meg tudását különböző tanulmányi versenyeken, többször is szép eredményeket elérve. Ilyen versenyek például a több tantárgyból meghirdetett Böngész levelezős verseny, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, a Bolyai matematikai csapatverseny, valamint a középiskolák által különböző tantárgyakból meghirdetett tanulmányi versenyek.

A tanulmányi versenyek mellett tanulóink rajzpályázatokra is adnak be pályamunkákat.

Iskolai szinten vers- és prózamondó versenyt szervezünk alsó tagozatos diákjainknak.

A sport területén is büszkélkedhetünk sikerekkel futásban, illetve labdarúgásban.

 

A világjárvány roppant kihívások elé állította a tanintézményeket. Hogyan sikerült az átállás Ostoroson? Hogyan zajlik a digitális oktatás? Hogyan kell ezt elképzelnünk?

A digitális munkarend bevezetése új helyzetet, új feladatokat teremtett a pedagógusok, diákok, szülők számára. Az átállás elején meghatároztuk a digitális oktatás keretét, formáját, megterveztük a módszereket.

Fontos volt a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel és a diákokkal, amelyet a közösségi oldalon létrehozott osztálycsoportok biztosítottak.

Az új tanrend elején felmértük a technikai feltételek meglétét diákjaink körében. Igény esetén segítettünk az esetleges problémák megoldásában.

A heti tervet kiterjesztettük valamennyi évfolyamra, a digitális oktatás színteréül pedig a Google Tanterem elnevezésű online alkalmazás szolgál. Ebben a pedagógusok ún. kurzusokat hoztak létre az általuk tanított tantárgyakhoz, majd pedig a diákok csatlakoztak ezekhez.

A diákok ezen a felületen kapják meg a feladatokat, amelyek eléggé változatosak. Többnyire a tankönyv, munkafüzet feladatait kell megoldaniuk, de kapnak egyéb, az interneten fellelhető, vagy online alkalmazásban a pedagógus által létrehozott feladatokat is.

Az elvégzett feladatokat leadják a diákok, a pedagógusok pedig kijavítva visszaküldik azokat.

A kiadott feladatok elvégzését magyarázatokkal, segédanyagokkal igyekszünk elősegíteni. Készítünk videókat, prezentációkat, vagy közzéteszünk Interneten található hasznos anyagokat.

A diákok online órákon is részt vehetnek, amelyhez a Zoom alkalmazást használjuk. Az online óra lehetőséget teremt a tananyag elmagyarázására, szóbeli gyakorlásra is.

Az értékelés formáját az átállást követően meghatároztuk az egyes tantárgyak esetében. Egyes tantárgyaknál pontokat gyűjtenek a diákok a beadott feladatokra, amelyeket aztán érdemjegyre váltanak, de van lehetőség feladatlap kitöltésére, illetve szóbeli feleltetésre is videóhívás keretében.

 

 Hogyan élték meg az átállást a gyerekek, a szülők, és a nevelőtestület?

A diákok többsége érdeklődve várta az új munkarendet. Ügyesen csatlakoztak a kurzusokhoz, ahol probléma merült fel, ott igyekeztünk segítséget nyújtani.

Az a tapasztalatunk, hogy a diákok egyre jobban, magabiztosabban dolgoznak az online felületeken, az alkalmazásokban és vesznek részt az online órákon.

Ez a fajta tanulás a diákoktól önállóságot, feladattudatot és felelősségvállalást követel meg, amit a tanulók nagy többségénél megtapasztaltunk.

A diákok tanulmányi munkáját illetően törekszünk a folyamatos visszajelzésre, szükség esetén pedig felvesszük a kapcsolatot a szülővel is.

Célunk, hogy megfelelő mennyiségű, önállóan elvégezhető feladatokat adjunk a diákoknak, de tudjuk, hogy sok esetben szükség van a szülői jelenlétre, főleg az alsóbb évfolyamokon.

A szülők digitális tanrenddel kapcsolatos véleményét kérdőív formájában mértük fel. A válaszok alapján a nagy többségnek nem vagy csak kis nehézséget okoz gyermeke digitális tanulásának megszervezése, a feltételek megteremtése.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szülőkre is nagy felelősség hárul, szükség van türelmükre, megértésükre és együttműködésükre, amit ezúton is szeretnék megköszönni mindannyiuknak.

Ahhoz, hogy az átállás minél problémamentesebben megtörténjen, szükség volt arra, hogy a pedagógusok azonnal munkához láttak. Folyamatos volt a közös gondolkodás, együttműködés, egymás segítése, a problémák megoldására való törekvés.

A kérdőív eredményeit, a szülők javaslatait igyekeztük beépíteni pedagógiai gyakorlatunkba, hogy minél hatékonyabb legyen digitális formában megvalósuló oktató munkánk.

 

Lassan közeledik a tanítási év vége. Milyen formában tudjátok megoldani az év végi értékelést? Kapnak bizonyítványt a diákok?

A diákok tanulmányi munkájának értékelése folyamatos a tanév során, így megfelelő mennyiségű értékeléssel rendelkeznek ahhoz, hogy az év végi értékelést problémamentesen meg tudjuk oldani. A diákok természetesen kapnak bizonyítványt.

Mit hoz a nyár? Lesznek-e táborok pl.?

Június 2-26. között igény szerint felügyeletet biztosítunk. Emellett arra is van lehetőség, hogy jún. 2-15. között felzárkóztató foglalkozásokat szervezzünk. Ennek formáját a jövő héten dolgozzuk ki.

A nyári táborokkal kapcsolatban még most folynak az egyeztetések, pontos információkat még nem tudok mondani.

 

Ostoros. 2020.05.25.

(esha)